TERMES D'ÚS, AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), manifesta que el domini www.finquesmontvibal.com és propietat de MONTVIBAL 2003 S.L. (en endavant FINQUES MONTVIBAL), amb CIF B-63240915, i amb domicili a C/ CALABRIA 59-61 LOCAL 08530 LA GARRIGA (BARCELONA), Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona. Tomo 35771 . Foli 59 . Full B-265471 . Inscripció 1 i direcció de correu electrònic de contacte: info@finquesmontvibal.com.

FINQUES MONTVIBAL no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació que apareix en les seves pàgines d'Internet. Amb els límits establerts en la llei, FINQUES MONTVIBAL no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d'Internet.

Els continguts i informació de les pàgines d'Internet de FINQUES MONTVIBAL estan elaborades per professionals de la mateixa, degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió.

No obstant això, els continguts i informació no vinculen l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d'Internet de FINQUES MONTVIBAL poden contenir enllaços a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de FINQUES MONTVIBAL o les seves llicenciants.

Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de FINQUES MONTVIBAL.

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el fem coneixedor que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer responsabilitat de FINQUES MONTVIBAL, CIF: B-63240915, La finalitat d’aquest fitxer és la de gestionar la relació negocial i informar-lo dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones.

En el cas de que aquesta web, en algunes ocasions amb la finalitat de disposar d’ un perfil dels seus usuaris i analitzar el servei i/o productes amb més interès, pugui utilitzar "Cookies", és a dir, petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de L'USUARI i que permeten obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar la web; 2) Disseny i continguts que L'USUARI va escollir en la seva primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides i; 4) Altres circumstàncies anàlogues. L'USUARI té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant això, FINQUES MONTVIBAL no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

Així mateix, per a accedir a alguns dels serveis que FINQUES MONTVIBAL ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment de l'establert en la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal li informem que, mitjançant la complementació del formulari, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de FINQUES MONTVIBAL amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis, així com per a informar-li de les millores del lloc Web.

Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot dirigir-se a: C/ CALABRIA 59-61 LOCAL 08530 LA GARRIGA (BARCELONA), o bé, enviar un correu electrònic a info@finquesmontvibal.com

Aquesta web és propietat de FINQUES MONTVIBAL. Els drets de Propietat Intel•lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d'aquesta, tret que expressament s'especifiqui altra cosa.

Qualsevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per FINQUES MONTVIBAL, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel•lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de FINQUES MONTVIBAL l'ús que l’usuari pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web.

Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o anuncis d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de FINQUES MONTVIBAL.

FINQUES MONTVIBAL no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari és el propietari del suport en el qual el software és gravat.

FINQUES MONTVIBAL posseeix tots els drets de propietat industrial i intelectual, incloent el software. Si l’usuari transfereix software d’aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar o traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola, sent competents els jutjats i tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'usuari, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.